תקנון תרומות

תקנון תרומות ומדיניות ביטול תרומה


אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של איל"ן מרכז ספורט לנכים מס' עמותה 580036242 ומאפשר איסוף תרומות עבור מרכז הספורט לנכים .כל שימוש באתר האינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולפיו.  אנא קראו את התקנון בעיון.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לאישה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך, איל"ן מרכז הספורט לנכים מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי בתשלום אחד, בהוראת קבע חדשית או באמצעות הטלפון. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. פעולת התשלום מאובטחת בתקן .PCI DSS
מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע”פ חוק הגנת הצרכן1981 העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור. העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורם.  אין לתת פרטים כוזבים. מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים כאמור בתרומה טלפונית מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.  *אם עסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה בהתאם. כדי להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה, במס' טלפון 03-5754444 שלוחה 238    *העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר, או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. פרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.  *אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה, שקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן: מדיניות פרטיות – העמותה מכירה בחובתה לשמור על פרטיות הגולשים והתורמים.
העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי, מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע פעולת התרומה, ולא תעביר לכל גורם שלישי פרטי גולשים אחרים. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד' לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון מס' 40 התשס"ח-2008). באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר האינטרנט של איל"ן מרכז ספורט לנכים עבור ביצוע תרומות.